Alle inviteres til 20 års jubilæum / åbent hus fredag d. 30/8-2019 kl.10-17.
0
Din indkøbskurv er tom.

0

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser NBE Production A/S1. Generelle forhold
Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser (herefter benævnt ”Leveringsbetingelser”) fra NBE Production (CVR. nr. 34890323) gælder for alle leverancer af produkter, anlæg og/eller serviceydelser (herefter samlet benævnt ”Produkter”) fra NBE Production til enhver kunde (herefter benævnt ”Køber”), medmindre de udtrykkeligt er fraveget eller modificeret helt eller delvist ved anden skriftlig aftale. Købers angivelse af særlige eller generelle vilkår i ordre, accept, købsbetingelser m.v. anses ikke for en fravigelse af disse vilkår, medmindre NBE Production skriftligt har accepteret fravigelserne.

2. Tilbud og accept
Købstilbud (herunder Købers onlinebestilling) er først accepteret, når Køber har modtaget NBE Production´ skriftlige, herunder elektroniske, accept af tilbuddet (ordrebekræftelse), eller når NBE Production inden for acceptfristen har modtaget skriftlig, herunder elektronisk, overensstemmende accept fra Køber på et af NBE Production’ afgivet tilbud.

3. Levering og risikoens overgang
NBE Production skal levere de specificerede Produkter, jf. særskilt aftale herom (herefter benævnt ”Aftalen”). Leveringen sker AB Lager på Købers adresse. Kan levering/afhentning som følge af Købers forhold ikke gennemføres, henstår Produkterne for Købers regning og risiko på NBE Production’ lager.

4. Ejendomsforbehold
Ejendomsretten til produktet overgår først til Køber på det tidspunkt, hvor Køber har betalt for den fulde købe-sum.

5. Forsinkelse
Såfremt NBE Production ikke overholder et i Aftalen angivet leveringstidspunkt for hele ydelsen eller delele-menter af denne, kan Køber skriftligt kræve levering og fastsætte en endelig, rimelig frist herfor på minimum 90 dage fra brevets modtagelse hos NBE Production. Sker levering ikke inden for denne frist, er Køber berettiget til at hæve købet og kræve erstatning for dokumenteret direkte tab. Herudover kan Køber ikke rejse krav mod NBE Production som følge af forsinkelse. Leveringstider oplyst i leveranceplaner er alene indikative, og overtrædelse heraf er ikke ansvarspådragende for NBE Production. Hvis der hos Køber opstår forsinkelser og Køber derved ønsker at udskyde en aftalt levering, skal dette meddeles NBE Production senest 3 uger før aftalt levering. Sker dette ikke rettidigt er NBE Production A/S berettiget til at udfakturere op til 90 % af den samlede købesum på den oprindelige aftalte leveringsdato. Ethvert tab, som NBE Production måtte lide ved en sådan forsinkelse, betales af Køber.

6. Priser
Priser for Produkter er eksklusiv moms og afgifter, med-mindre andet er specifikt anført i Aftalen. NBE Production forbeholder sig ret til at regulere de aftalte priser for ikke-leverede Produkter i tilfælde af valutakursændringer, prisforhøjelser fra underleverandører, materialepris-stigninger, ændringer i arbejdslønninger, statsindgreb eller lignende forhold.

7. Betaling og fakturering
Købesummen forfalder til betaling senest den dato, som fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Af fakturaen fremgår, hvortil betalingen skal ske. Sker betalingen ikke rettidigt, har NBE Production ret til, foruden fakturabeløbet, at opkræve renter i overensstemmelse med Rentelovens bestemmelser, for erhvervsdrivende kunder dog 1.5 % pr. påbegyndt måned. Herudover beregner NBE Production sig et gebyr på kr. 100,00 for skriftlige påmindelser (maksimalt 3 stk. pr. faktura) samt kr. 100,00 for sagens overgivelse til inkasso.

8. Tekniske oplysninger m.v.
Produktinformationer, illustrationer og oplysninger om tekniske data, som eksempelvis effekt, vedligeholdelse samt oplysninger om tilbagebetalingstid og lignende i produktbeskrivelser, brochurer eller på NBE Production’ hjemmeside m.v. er kun vejledende. NBE Production’ oplysninger er kun bindende i det omfang, der udtrykke-ligt henvises hertil i NBE Production’ tilbud og/eller ordrebekræftelse. Specifikke krav fra Køber er kun bindende i det omfang, de er skriftligt bekræftet af NBE Production.

9. Opstilling og montering
NBE Production tilråder Køber/slutkunden at anvende en autoriseret og myndighedsgodkendte VVS- og elinstallatører i forbindelse med opstilling og montering af Produkter. NBE Production påtager sig intet ansvar eller garanti for produkter såfremt der er foretaget modificering af produktet.

10. Reklamationer, mangler og ansvarsbegrænsning
Krav vedrørende mangler, forsinkelse, produktansvar eller andre krav om erstatning skal fremsættes skriftligt til NBE Production uden ugrundet ophold. I handelskøb skal Køber reklamere straks, og ikke senere end 8 dage efter, at Køber opdager eller burde have opdaget, at salgsgenstanden lider af en mangel. NBE Production er ikke ansvarlig over for Køber for nogen form for følgeskader eller indirekte tab, som måtte ud-springe af eller i relation til en købsaftale, som reguleres af disse Leveringsbetingelser, herunder, men ikke begrænset til, driftstab, produktionsafbrydelse og tab af profit. NBE Production´ erstatningsansvar er i enhver henseende begrænset til kr. 10.000.000,00, svarende til dækningsmaksimum på NBE Production´ ansvarsforsikring.

11. Garanti og serviceaftaler
Med mindre andet fremgår af Aftalen, yder NBE Production på alle dele i leverancen 6 måneders garanti fra leverings-tidspunktet. Garanti ydes dog ikke på sliddele, herunder men ikke udtømmende på eltændinger. Derudover er kunden omfattet af Købelovens 24 måneders reklamationsperiode.
Garantien bortfalder:
- såfremt Produkterne ikke monteres, anvendes og vedligeholdes, som foreskrevet af producenten, - hvis der uden accept fra NBE Production foretages indgreb i Produktet af Køber eller fra 3. mands side, - hvis Produkterne påvirkes af aggressive stoffer, - hvis Produkterne anvendes på en måde, som ligger udover de NBE Production eller producenten beskrevne temperaturer og/eller anvendelsesområder, og - ved grov misligholdelse.

12. Leveringshindringer og force majeure
I tilfælde af force majeure suspenderes NBE Production’ og Købers forpligtelser i henhold til disse betingelser og Aftalen, så længe opfyldelseshindringen består. Den berørte part skal straks skriftligt orientere den anden part om forholdet og oplyse om, hvornår den udestående forpligtelse forventes opfyldt. Såfremt den manglende opfyldelsesmulighed varer mere end 3 måneder, er den anden part berettiget til at annullere den pågældende handel, uden at nogen af parterne kan kræve erstatning af den anden part. Force majeure foreligger, hvis NBE Production eller Køber bliver forhindret i at opfylde betingelser eller Aftale på grund af forhold, der indtræder efter indgåelse af aftale-forholdet, og som er uden for den pågældende parts kontrol, og hvis den pågældende part har udvist tilstrækkelig omhu. Force majeure kan især foreligge ved ekstraordinære naturkræfter, krige, terror, brande, hærværk, umulighed med hensyn til at opnå nødvendig arbejdskraft, maskiner, materialer eller underleverandører og arbejdsstridigheder, herunder, men ikke begrænset til, strejker og lockouter.

13. Delvis ugyldighed
Såfremt en eller flere af bestemmelserne i disse Leveringsbetingelser kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller forringes deraf.

14. Lovvalg og værneting
Eventuelle tvister mellem parterne, som udspringer af eller i relation til en købsaftale, som reguleres af Leveringsbetingelserne, afgøres efter dansk ret med undtagelse af lovvalgsbestemmelser. Enhver tvist, som ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for retten ved NBE Production værneting. Sager mod forbrugere skal dog anlægges ved forbrugerens værneting.